annonse
ANNONSØRINNHOLD
Les det nye bladet om hagevanning!

Hagevanning

05-12-2017 3:35:16

Funksjonskrav – tetting
Funksjonskravene for utvendig tappekraner er særlig knyttet opp til gjennomføringer i TEK17:
§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner 
Gjennomføring i våtromsvegg:
2d) Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.

Veiledningen:
Ved gjennomføring av rør i tettesjiktet, må man benytte mansjetter tilpasset gjennomføringen og typen tettesjikt.
Innebygde sisterner og lignende må monteres en prefabrikkert kassett med vanntette overflater eller i et hulrom. Hulrommets vegger og gulv må ha vanntette sjikt og være kontinuerlig med resten av sjiktet for vegg og gulv der det er relevant. Eventuelt lekkasjevann må dreneres ut i våtrommet slik
at lekkasjen raskt blir synlig.

I «tørre» rom med vanninstallasjoner:
a) Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
b) Rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje synliggjøres.
c) Bygningsdeler med innebygd sisterne eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasje fra installasjonen.

Veiledningen:
Bestemmelsen må ses i sammenheng med krav til vanninstallasjon i § 15-5.
Preaksepterte ytelser
1. Sisterner og lignende må plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett overflate
eller i et hulrom med vanntett sjikt. Kassett eller hulrom må ha overløp inn i rommet slik at lekkasjevann synliggjøres.

Installasjon og øvrige funksjonskrav 
Hagevanningsuttak kan monteres på to ulike måter:
• Utvendig kran med separat innvendig stengeventil
• Frostfri hagevanningskran (vannutkaster med innebygget ventil)

Utfordringer for begge løsninger er knyttet til mange aktuelle funksjonskrav:
• Kapasitet/rørdimensjon (side 312.04)
• Utekranen brukes til spyling, bilvask, utedusj, oppfylling av små basseng og vanning. Ledningen skal minst dimensjoneres for 0,4 l/s og trykkfallet
gjennomlange slanger kan være betydelig. Røret frem til utekranen skal derfor ha stor dimensjon. I et ordinært hus med god sanitærstandard, ligger
summen av normalvannmengdene på ca. 2,5–3 l/s, som gir en sannsynlig maks. vannmengde på ca. 0,7 l/s, som minst tilsvarer 28/20 PEX-rør ved normale trykkforhold (4 bar). Ledning skal aldri ha mindre dimensjon enn 22/16 PEX.
• Sikring mot tilbakeslag (side 314.45)
• Tappekranen bør være utstyrt med røravbryter/tilbakeslagsventil
• Kondens/isolering (side 316.01)
• Vannforbruket ute er størst på varme dager. Store tappemengder gir mye kondens på kaldtvannsrørene.
Hagevanningsledningene skal derfor isoleres, også rør-i-rør-systemene.
Spesielt kondensutsatt er rørføringer i åpne rom og i bjelkelag.
• Frost/uttapping/isolering (side 316.01)
• Åpne ledninger fryser gjerne der de ligger nær lufteventiler og luker i kjellere.
• Slanger skal kobles helt fra, og innvendig ventil skal være stengt.
• Husk uttappingspunkter der det er fare for frost.

Les mer om hagevanning i forhold til støy, gjennomføringer, betjening, dokumentasjon, utvendige tappeventiler og frostfrie utekraner i Rørhåndboka 2018. Du kan abonnere på den digitale Rørhåndboka på VVSkunnskap.no