loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SPALTIST: Advokat Hans-Jørgen Arvesen i Føyen Advokatfirma er spaltist i Rørfag.

Slik varsler man krav

Jan Erik Røine / 2015-12-15 10:58:59

Vi har tidligere skrevet om entreprenørens krav på kompensasjon for utgifter som skyldes nedsatt produktivitet. For at kravene skal godtas må det etter standardene varsles.

Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Entreprenør må kjenne til disse reglene, da kravene kan falle bort dersom varslingsbestemmelsene ikke følges. Varslingsreglene i NS 8405 oppleves av mange som uoversiktlige og upraktiske. Skal entreprenøren ha krav på vederlagsjustering som følge av «plunder og heft», må byggherren varsles skriftlig om kravet og deretter underrettes fortløpende om kravets utvikling. Som entreprenør er det derfor viktig å innarbeide gode rutiner.

Hvordan varsle et krav på vederlagsjustering som følge av «plunder og heft»

Utgangspunktet er at entreprenøren må sende et varsel til byggherren dersom han mener å ha krav på tilleggsvederlag (vederlagsjustering). I varselet må entreprenøren opplyse om at det kreves vederlagsjustering, samt henvise til de forhold han mener begrunner kravet.

Dersom det kreves økte utgifter på grunn av «plunder og heft» er imidlertid dette varselet ikke tilstrekkelig. Da stilles det krav til at byggherren varsles særskilt om dette. Sender ikke entreprenøren et slikt varsel, taper han retten til å kreve «plunder og heft». Dette varselet kan godt sendes samtidig med det nøytrale varselet om vederlagsjustering, men det må altså fremgå at også det vil bli krevd dekning av økte utgifter som følge av nedsatt produktivitet som er standardens betegnelse på «plunder og heft»

Varselet må gis uten ugrunnet opphold når entreprenøren blir eller burde ha blitt klar over at utgifter vil påløpe. Utgangspunktet er at entreprenøren må varsle umiddelbart etter dette. Enhver forsinkelse utover dette må ha en saklig begrunnelse. Entreprenøren må gis en mulighet til å tilegne seg den kunnskap som tilsier at han skal varsle. Et behov for å sette seg inn i forholdene vil være en saklig begrunnelse for å vente. Standardkontraktens varslingssystem stiller imidlertid krav til aktsomhet og profesjonalitet hos entreprenøren.

Byggherren må underrettes fortløpende

Varslingsreglene krever videre at entreprenøren holder byggherren løpende underrettet om utviklingen av kravet og grunnlaget for det. På denne måten gis byggherren en mulighet til oversikt og kontroll, og til å påvirke og begrense konsekvensene av entreprenørens nedsatte produktivitet. Dersom byggherren ikke har fått løpende underretning om kravet, vil det også kunne bli vanskelig for han å imøtegå en beregning av slike kostnader i ettertid.

Det vil som regel være vanskelig for entreprenøren å få full oversikt over et krav som følge av «plunder og heft». Deler av kravet vil bli synlig underveis, mens andre deler av kravet kan vise seg først i ettertid. Det kan ikke kreves at entreprenøren gir presis informasjon, men han må på best mulig måte holde byggherren løpende underrettet om kravets størrelse. For å gjøre dette så effektivt som mulig, kan partene for eksempel avtale at entreprenøren skal oversende månedsrapporter.

Konsekvensene ved manglende eller mangelfull varsling

Varslingsreglene i NS 8405 har en preklusiv karakter. Et ellers berettiget krav på vederlagsjustering kan gå tapt dersom det ikke varsles i tråd med reglene. Bakgrunnen for dette er behovet for forutsigbarhet og for å unngå krav i sluttoppgjøret som er vanskelige å kontrollere.

Det er imidlertid kun fristen for entreprenørens særskilte varsel som er preklusiv. Standardkontrakten sier ingenting om konsekvensene dersom entreprenøren ikke underretter byggherren løpende. Det er imidlertid nærliggende å anta at man må legge til grunn prinsippet om at vederlaget reduseres til det byggherren måtte forstå at forholdet ville medføre.

Unntak fra standardkontraktens varslingsregler

Det kan tenkes unntak fra standardkontraktens varslingsregler. Partene kan ved handling avtale seg vekk fra kontraktens varslingsregler, ved at de gjennom konkludent atferd i realiteten har etablert andre regler for varsling. Byggherren kan da ikke uten videre påberope seg at entreprenørens krav er prekludert. Det skal imidlertid en del til før standardkontraktens varslingsregler antas å være satt til side.

Dersom rørleggeren vil kreve dekning for plunder og heft må hun:

  • Sende særskilt varsel om dette.
  • Sende fortløpende underretning om utviklingen av kravet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse