Stortingets vedtak forutsetter at det gjøres endringer i byggteknisk forskrift, slik at bygg over 1000 kvadratmeter må benytte andre varmeløsninger enn kun elektrisitet. Vedtaket forutsetter også at det gjøres endringer i plan- og bygningsloven, slik at kommunene får anledning til å sette krav om tilrettelegging for fjernvarme.

Ut på høring

– Vi arbeider nå med oppfølging av Stortingets vedtak. Det er viktig for oss at saken blir grundig belyst, før vi gjør endringer i lov og forskrift. I tråd med hva jeg varslet under behandlingen i Stortinget, legger vi opp til en høringsprosess, slik at byggenæringen og andre berørte kan uttale seg om saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en uttalelse.

Lang behandlingstid

Departementet tar sikte på at en forskriftsendring kan komme på offentlig høring mot slutten av 2016. Arbeidet med en lovendring vil ta noe lengre tid, og kan tidligst komme på offentlig høring medio 2017. Deretter må lovendringen behandles i Stortinget før den kan tre i kraft, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.